• Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden Meubel Outlet Weert

Meubel Outlet Weert hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze klantgericht geschreven zijn en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de Meubel Outlet Weert

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 16 - Voorraad 

Artikel 1 - Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt gebruikt gemaakt van de volgende begrippen:

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Meubel Outlet Weert;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Meubel Outlet Weert in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Meubel Outlet Weert: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Meubel Outlet Weert georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Meubel Outlet Weert gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de Meubel Outlet Weert

Meubel Outlet Weert;

Moesdijk 11

6004AX Weert

Telefoonnummer: 0657991723

E-mailadres: info@meubeloutletweert.nl

KvK-nummer: 58160353

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Meubel Outlet Weert en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Meubel Outlet Weert en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Meubel Outlet Weert zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Meubel Outlet Weert gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Meubel Outlet Weert niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o    de prijs inclusief belastingen;

o    de eventuele kosten van aflevering;

o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Meubel Outlet Weert de prijs garandeert;

o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt  Meubel Outlet Weert onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door  Meubel Outlet Weert is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft  Meubel Outlet Weert passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Meubel Outlet Weert daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     Meubel Outlet Weert kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Meubel Outlet Weert op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     Meubel Outlet Weert zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van Meubel Outlet Weert waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Meubel Outlet Weert deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 


Artikel 6 - Herroepingrecht

1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Meubel Outlet Weert bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Meubel Outlet Weert retourneren, conform de door Meubel Outlet Weert verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Meubel Outlet Weert dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht

1.     Meubel Outlet Weert kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Meubel Outlet Weert dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Meubel Outlet Weert tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Meubel Outlet Weert geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan Meubel Outlet Weert producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Meubel Outlet Weert geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Meubel Outlet Weert dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.     Meubel Outlet Weert staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Meubel Outlet Weert er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door Meubel Outlet Weert verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Meubel Outlet Weert kan doen gelden.

3.     Doordat we grote (rest)partijen opkopen, zijn we niet altijd in staat om de garantie te garanderen. Indien de geleverde woonboulevards of woonarena’s geen garantie mee hebben geleverd, kan Meubel Outlet Weert dit niet nastreven. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     Meubel Outlet Weert zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en geen recht op eventuele schadevergoeding.

4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Meubel Outlet Weert het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Meubel Outlet Weert zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Meubel Outlet Weert.

6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Meubel Outlet Weert tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan d Meubel Outlet Weert bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 12 - Betaling

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Meubel Outlet Weert te melden.

4.     In geval van wanbetaling van de consument heeft Meubel Outlet Weert behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1.     Meubel Outlet Weert beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de geleverde goederen dienen binnen 2 dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Meubel Outlet Weert.

3.     Bij  Meubel Outlet Weert ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door  Meubel Outlet Weert t binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

Artikel 14 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen Meubel Outlet Weert en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 – Voorraad

Het kan mogelijk zijn dat een consument een meubel koopt in de showroom tegelijk met dat tijdstip dat u een bestelling plaatst op de website. Aangezien we maar kleine aantallen hebben van een bepaald product, is het mogelijk dat het product niet op voorraad blijkt te zijn. Vanzelfsprekend doen we ons uiterste best om de voorraad up to date te houden op de website.